♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

❤❤ مـاه مـטּ بهترטּ هدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــﮧ خداوند ❤❤

ماسوله و برف بازی ...

    پنجشنبـــﮧ هواے فومن سرد و بارونـے بود و لا بـــﮧ لاے بارون برف هم میبارید حدس زدیم ڪــﮧ ماسولــﮧ برف باریده من و مامان و عشقم تصمیم گرفتیم ڪــﮧ بریم ماسولــﮧ و رفتیم خیلـے خوش گذشت ، ڪلـے برف بازے ڪردیم البته من اینقد سردم بود ڪــﮧ دس بــﮧ برف نزدم ولی سجادم ڪلـے با داداش و مامانم برف بازے ڪرد و در اخر داداشم لیز خورد و ڪلـــے خندیدیم تو راه برگشت هم من خوابم برد             ...
22 دی 1393
1