ماماטּ فاطمـــــﮧماماטּ فاطمـــــﮧ، تا این لحظه 27 سال و 10 روز سن دارد
بابا سجاנبابا سجاנ، تا این لحظه 32 سال و 18 روز سن دارد
پیـפند ماماטּ פ باباپیـפند ماماטּ פ بابا، تا این لحظه 3 سال و 11 ماه و 17 روز سن دارد
נخترمـפטּ آيليـטּנخترمـפטּ آيليـטּ، تا این لحظه 3 سال و 11 روز سن دارد
פب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماפب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ما، تا این لحظه 4 سال و 10 روز سن دارد

♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

ماسوله و برف بازی ...

    پنجشنبـــﮧ هواے فومن سرد و بارونـے بود و لا بـــﮧ لاے بارون برف هم میبارید حدس زدیم ڪــﮧ ماسولــﮧ برف باریده من و مامان و عشقم تصمیم گرفتیم ڪــﮧ بریم ماسولــﮧ و رفتیم خیلـے خوش گذشت ، ڪلـے برف بازے ڪردیم البته من اینقد سردم بود ڪــﮧ دس بــﮧ برف نزدم ولی سجادم ڪلـے با داداش و مامانم برف بازے ڪرد و در اخر داداشم لیز خورد و ڪلـــے خندیدیم تو راه برگشت هم من خوابم برد             ...
22 دی 1393
1