♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

❤❤ مـاه مـטּ بهترטּ هدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــﮧ خداوند ❤❤

تـפلدم مبارڪــــــــــــــــــ ...

    تـפلدم مبارڪــــــــــــــــــ ، 23 سالـــــﮧ شدم 1000 سالــــــــﮧ شم ایشالا در ڪنار خانـפاده פ اقامـפטּ        ...
18 آذر 1393
1